.: پرسشنامه تحقیقاتی بیماران مبتلا به F.M.F


مشخصات ثبت کننده اطلاعات

مشخصات بیمار

آدرس دقیق محل سکونت
شهر روستا

راهنما : 09302279260

مشخصات بیماری
شکایت اصلی
تب
سن شروع علائم


درد شکم
سن شروع علائم


سایر موارد

علائم همراه دیگر
Systemic

Mucocutaneous

Head & Neck

Eyes

Heart

Respiratory

GI Tract

Urinary

Musculoskeletal

Neuorologic

سوابق بیماری
وضعیت رشد و تکامل وضعیت واکسیناسیون

Habit

سابقه مصرف دارو
#
1. قرص کلشی سین

2
3
4
5
6
7

سوابق فامیلی

فرزندان به ترتیب
#
1
2
3
4
5
6
7
8

فرزندان فوت شده فامیل


تشخیص بیماری

تشخیص های قبلی

نتیجه آنالیز MEEV Gen
A1 A2

درمان بیماریعوارض دارویی

بیماریهای خاص در فامیل

عوارض خود بیماری

یافته های آزمایشگاهی

تاییدیه تاييديه : تشخيص عامل غير انساني