صفحه اصلی > | همکاران مرکز
.: | همکاران مرکز

Farhad Salehzadeh MD.
Pediatric Rheumatology fellow-ship from Canada UBC Australia RCH
Ardabile University Of Medical Science
Ave Sina (Bouali) Hospital PC 56136 
Fax: 04512233055    Tel: 04512252251-3
Home: NO 105 Azarbyjan Ave Shahrak Azadi
Ardabil   PC 56157
Tel:04517717485   Fax : 04517721199
CELLPHONE:   +989141511607                   

 

REZA SHIARI MD.
Hokkaido University
Sapporo- Japan     Fellowship       Pediatric Rheumatology  2005
Hokkaido University
Sapporo- Japan        PhD.
 Clinical Immunology 2001       
Associate Professor of  Pediatric Rheumatology   
Chief of Department of  Pediatric Rheumatology  
Mailing address:   Division of Pediatric Rheumatology
Mofid Children’s Hospital
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Hossinieh Ershad,Shariati Ave.
15468-15514
Tehran- Iran
E-mail: shiareza@yahoo.com
Tel: +98-21-22227033 & +98-21-22719687
Fax: +98-21-22227033 & +98-21-22227033
Cell Phone: +98-912-6408577

 

دکتر یحیی عقیقی

 فلوشيپ:  روماتولوژي كودكان را در مايوكلينيك راچستر مينه سوتا - آمریکا

تخصص :كودكان

فوق تخصص:   روماتولوژي کودکان

مرتبه دانشگاهی:  استاد

 

VAHID ZIAEE MD.                                     
 E-mail: ziaee@sina.tums.ac.ir                                                          
 Associate Professor of Pediatric Rheumatology   

 

دکتر سعید حسینی اصل

 

رشته تحصلی : ژنتیک پزشکی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

پست الکترونیکی:  s.hosseiniasl@arums.ac.ir